OPĆI UVJETI POSLOVANJA ENERGON

_
 1. PREDMET OPĆIH UVJETA

Članak 1.

Ovim općim uvjetima Energon dimnjačarski obrt uređuje organizaciju i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalna djelatnost, organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe na području Grada Duga Rese, Grada Slunja, Općine Rakovica i Općina Bosiljevo.

Dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost moraju se obavljati trajno i u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih propisa, te ovih općih uvjeta.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova iz ovih Općih uvjeta podrazumijeva se:
– provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
– obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
– čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
– vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
– poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. Pod dimnjakom se smatra usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).

Pod uređajima za loženje smatraju se ložišta na kruta, tekuća i plinovita goriva.

 1. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Dimnjačarske poslove mogu obavljati osobe iz stavka 1. ovog članka isključivo na temelju sklopljenog ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 4.

Postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih odluka gradskih tijela Grada Duga Rese, Grada Slunja i Općine Rakovica.

Obavljanje dimnjačarskih poslova povjerava se koncesionaru na razdoblje od 5 god. Prije početka postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova Gradonačelnik imenuje stručno povjerenstvo sukladno Zakonu o koncesijama.

 1. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 5.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Članak 6.

Koncesionar dimnjačarske poslove iz ovih Općih uveta u pravilu obavlja radnim danom u okviru njegovog radnog vremena. U industrijskim objektima i poslovnim zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se dogovoriti i drugačije s obzirom na prirodu posla i djelatnost koja se obavlja u tim objektima.

Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju dimnjačarskih poslova u njihovim objektima prije njihova obavljanja. Koncesionar obavijesti postavlja na vidno mjesto u stambenoj ili poslovnoj zgradi.

Članak 7.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati na način kojim se korisniku ne nanosi šteta.
Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata koncesionar treba očistiti i ukloniti na propisani način.

Članak 8.

Vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.

Članak 9.

Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru:
– omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje,
– dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata, te sezoni loženja,
– omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi.

Članak 10.

Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u pogon izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 11.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimovodnom objektu i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone utvrđene nedostatke.

Ako se nedostaci ne uklone ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje koncesionar će o tome obavijestiti inspektora za zaštitu od požara nadležne policijske uprave.

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

O nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima za loženje na plinovito gorivo koncesionar bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.

Članak 12.

Evidencija dimovodnih objekata se vodi prema namjeni objekta, a sadrži:
– oznaku objekta – ulicu i kućni broj,
– ime i prezime korisnika usluge, odnosno naziv upravitelja zgrade,
– oznaku dimovodnih objekata koji se pregledavaju i čiste s obzirom na vrstu energenta koji koristi priključeni uređaj za loženje,
– datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
– vrstu i datum izvođenja radova na dimovodnom objektu,
– potpis dimnjačara,
– potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 13.

Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik, odnosno vlasnik dimovodnog objekta koncesionaru.
Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova naknadu plaća tražitelj usluge prema cjeniku iz odobrene koncesije. Cijene dimnjačarskih usluga utvrđuju se ugovorom o koncesiji i ne mogu se mijenjati bez suglasnosti gradonačelnika.

Članak 14.

Koncesionar je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata.

 1. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

Članak 15.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 2. podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.
Obaveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili kod koncesionara

Članak 16.

U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje koncesionar obavezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 17.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a uključuju:

– vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata,
– usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata,
– mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo.

Prilikom pregleda dimovodnih objekata, isti se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Članak 18.

Izvanredni pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje provodi se u slučajevima predviđenima člankom 10., kao i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost, te po inspekcijskom nadzoru. Izvanredni pregled provodi se na način utvrđen u članku 17.

Članak 19.

Dimovodne objekte i uređaje za loženje potrebno je u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u slijedećim rokovima:

1. individualni stambeni objekti:

 • a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje,
 • b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u:
 • – kotlovnicama – dva puta godišnje,
 • – kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva puta godišnje,
 • c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.


2. višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu:

 • a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom mjesečno u razdoblju korištenja uređaja za loženje,
 • b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u:
 • – kotlovnicama – dva puta godišnje,
 • – kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva puta godišnje,
 • c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.


3. u poslovnim zgradama i prostorijama:

 • a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje,
 • b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – dva puta godišnje,
 • c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.


Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji). Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovisno o zraku u prostoriji).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za sve dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće od 50kW i ložišta uređaja snage veće od 50 kW obavezno je čišćenje i kontrola dva puta godišnje.

Iznimno od stavka 1. i 4. ovog članka, za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće od 50 kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obavezno je čišćenje i kontrola jednom u dva mjeseca u razdoblju korištenja uređaja za loženje.

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane koncesionara ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova.

 1. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 20.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavljaju Tijela određena posebnim propisima, osim ako se ne radi o nadzoru iz nadležnosti državnih tijela i inspekcija.

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 10 zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da svoje pisane prigovore mogu dostaviti:

 • poštom ili osobno na adresu:

ENERGON dimnjačarski obrt vl. Edi Alagić, Gornji Zvečaj 157, 47262 Generalski Stol

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka istog.

Po isteku roka od 15 dana za odgovor na prigovor (čl.10 st.5) potrošač mora podnijeti reklamaciju

Povjerenstvu za reklamacije javnih usluga. Nakon toga potrošač ima pravo pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a ili Centrom za mirenje pri HOK-u ili postupak pred redovnim sudom (čl.25a st.3).

Reklamacija pružatelju javne usluge (članu HOK-a) dostavlja se na adresu:

Hrvatska obrtnička komora

Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga

Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Obrazac reklamacije pružatelju javne usluge preuzmite ovdje.